menusearch
mr-qasemi.ir

تحقیق دانشجویی:بررسی آفرینش انسان از نظر علم و دین

جستجو
دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹ | ۱۰:۱۲:۴۴
۱۳۹۹/۳/۱۵ پنج شنبه
(1)
(0)
تحقیق دانشجویی:بررسی آفرینش انسان از نظر علم و دین
تحقیق دانشجویی:بررسی آفرینش انسان از نظر علم و دین

بسم الله الرحمن الرحیم

اردیبهشت 99

استاد: دکتر محمودرضا قاسمی

اعضای گروه: سینا سلمانی- پارسا قاسمی-امیرسبحان خانیکی- نیما فتحی- امیرمحمد احسان دار

pdf  تحقیق  دانشجویی آفرینش انسان و دین

 

مقدمه

 

 درباره ی پیدایش انسان دو نظریه ای که از بقیه ی نظریه های موجود بیشتر مطرح هستند دو نظریه ی خلقت و تکامل هستند که جدال بین دین و علم بر سر پیدایش انسان هستند که در ادامه به تعریف این دو نظریه می پردازیم :

 

 - نظریه خلقت 1

  - نظریه تکامل 2

 نظریه خلقت

 

    داستان آفرینش در اسلام به صورتی پراکنده میان آیات متعدد قرآنی مطرح گردید هاست. خطوط اصلی داستان شباه تهای زیادی با نسخه معادل یهودی/ مسیحی آن دارد.

 

    در نسخه یهودی خدا که از او با نام شخص یاش، یهوه، یاد می شود نخستین انسان را از خاک م یآفریند و در باغ عدن جای م یدهد و از نفس خویش در انسان می دمد و در نتیجه آن انسان نِفِش (ֶנֶפש) به معنی یک موجود زنده می شود. انسان نفش را با تمام مخلوقات تقسیم می کند. انسان حیوانات را نامگذاری می کند که نشانگر قدرت او در محدوده خلقت است.

 

 بر اساس قرآن خدا انسان را از گل آفرید. نخستین انسان آدم نام داشت و در بهشت زندگی می کرد. خدا نام تمام موجودات را به او می آموزد و فرمان م یدهد تا تمامی موجودات به او سجده کنند. به جز ابلیس که از جنیان بود، همه به آدم سجده کردند خدا به آدم و همسرش حوا دستور  م یدهد که در باغ بهشت به جز از میوه درخت ممنوعه می توانند از سایر میوه ها و غذاها استفاده کنند. ابلیس آن ها را به نافرمانی از خدا فرام یخواند و آن ها میوه درخت ممنوعه را م یخوردند. وقتی خدا از نافرمانی آن ها آگاه می شود، آن ها را از باغ بهشت اخراج کرده و به زمین می فرستد.

 

     قرآن در آیاتی از خلقت انسان سخن گفت هاست. در این آیات در برخی انسان را ازخاک یا گِل  پخته و در بعضی از گِل خشکیده. گاهی نیز از منی و آب لجن و نطفه م یداند و خلقت انسان به عنوان بهترین مخلوق خدا عنوان شده است.

 نظریه تکامل

  نظریه تکامل از دیر زمان به صورت های مختلفی در تاریخ علم مطرح بوده است ولی در قرن نوزدهم میلادی با ظهور لامارک و داروین بحث در باره این مسأله اوج گرفت.      طرفداران تکامل در ابتدا به دو دسته تقسیم می شوند: الف :کسانی که تکامل را بر تمام موجودات حتی ماده و انرژی عمومیت می دهند. ب :کسانی که آن را مربوط به موجودات زنده و آلی (گیاه و حیوان )می دانند.      و دانشمندان دسته اول به دو بخش تقسیم می شوند: - کسانی که می گویند :نیروئی که منشأ پیدایش مراحل تکامل در موجودات بوده، مافوق 1 طبیعت و برتر از همه چیز است.  . - کسانی که می گویند :هر چه هست و نیست در نهاد ماده نهفته است 2

   دانشمندان هر دو گروه برای اثبات عقیده خود مطالب فراوانی نوشته اند و جنگ ها و نزاع های زیادی در  محافل علمی بر سر این مسأله در گرفته است، تشدید این جنگلها از زمانی شد که لامارک (دانشمند جانور   می زیست) و سپس داروین دانشمند جانورشناس 19  و اوائل قرن 18 شناس معروف فرانسوی که در اواخر قرن انگلیسی که در قرن نوزدهم می زیست نظرات خود را در زمینه تکامل انواع با دلایل تازه ای عرضه کرد. ولی در محافل علوم طبیعی امروز شک نیست که اکثریت دانشمندان طرفدار فریضه تکاملند.     به آسانی می توان استدلالات آنها را در سه قسمت خلاصه کرد:

 

   نخست دلائلی است که از دیرین شناسی و به اصطلاح مطالعه روی فسیلها، یعنی اسکلت های متحجر شده موجودات زنده گذشته، آورده اند آنها معتقدند مطالعات طبقات مختلف زمین نشان می دهد که موجودات زنده، از صورتهای ساده تربه صورتهای کاملتر و پیچیده تر تغییر شکل داده اند. تنها راهی که اختلاف و تفاوت  فسیلها را می توان با آن تفسیر کرد، همین فرضیه تکامل است.

  جمع آوری کرده اند، آنها طی بحثهای مفصل و » تشریح مقایسه ای «     دلیل دیگر قرائنی است که از طولانی می گویند هنگامی که استخوان بندی حیوانات مختلف را تشریح کرده، با هم مقایسه کنیم شباهت زیادی در آنها می بینیم که نشان می دهد از یک اصل گرفته شده اند.

 

  بدست آورده اند و معتقدند اگر حیوانات را » جنین شناسی «      بالاخره سومین دلیل آنها قرائنی است که از در حالت جنینی که هنوز تکامل لازم را نیافته اند در کنار هم بگذاریم خواهیم دید که جنینها قبل از تکامل در شکم مادر، یا در درون تخم تا چه اندازه با هم شباهت دارند، این نیز تأیید می کند که همه آنها در آغاز از  یک اصل گرفته شده اند.

 

آفرینش انسان از دیدگاه قرآن

 ر  29-28 حج

  )28(َوِإْذ َقاَل َرُّبَک ِلْلَمَلَِئَکِة ِإنِّي َخاِلٌق َبَشًرا ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمٍإ َمْسُنوٍ ن )29( َفِإَذا َسَّوْیُتُه َوَنَفْخُت ِفیِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِدیَن

 ره  ق 30 ب

 

 

 

َوِإْذ َقاَل َرُّبَک ِلْلَمَلَِئَکِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي َاْلْْرِض َخِلیَفًة 

  َقاُلوا ۖ َأَتْجَعُل ِفیَها َمْن ُیْفِسُد ِفیَها َوَیْسِفُک الدَِّماَء َوَنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَک َوُنَقدُِّس َلَک 

 )30( َقاَل ِإنِّي َأْعَلُم َما َلَ َتْعَلُموَ ن ۖ

َقاَل ََٰکَذِلَک َقاَل َرُّبَک ُهَو َعَلَّي َهیٌِّن َوَقْد َخَلْقُتَک ِمْن َقْبُل َوَلْم َتُک  )9(َشْیًئا

 

 )67( َأَوَلَ َیْذُکُر ِاْلْْنَساُن َأَّنا َخَلْقَناُه ِمْن َقْبُل َوَلْم َیُک َشْیًئا

 

ِبْسِم ِاَّللَّ الَّرَْٰحَمِن الَّرِحیِم َهْل َأَتَٰى َعَلى ِاْلْْنَساِن ِحیٌن ِمَن الَّدْهِر  )1( َلْم َیُکْن َشْیًئا َمْذُکوًرا

 

 

 م ی                              9 مر م ی                          67 مر 1 اب سان

 )4( َخَلَق ِاْلْْنَساَن ِمْن ُنْطَفٍة َفِإَذا ُهَو َخِصیٌم ُمِبیٌن

 

 4 ن حل

انواع نظریات در باب آفرینش انسان 

 نظریه ثبات انواع

 نظریه تحول انواعشواهدالف )عبور از سادگی به پیچیدگی ب )رابطه خویشاوندی موجودات زنده ج )مطالعات مربوط به جنین شناسی

 

 اصول داروینیسم

 اصل تنازع بقا .1 اصل انتخاب طبیعی یا بقای اصلح .2 اصل قانون وراثت .3 قانون سازش با محیط .4

 

 نارسایی های فرضیه داروینیسم

 نقض تنازع بقا .1 فرضیه داروین .2 عدم تطابق بعضی فسیل های کشف شده .3 عجز در تفسیر بعضی حقایق .4

 

 نظریه تکامل

تکامل انواع یا ترانسفورمیسم به دیدگاهی در بـاب چگـونگی پدیـداری موجـودات زیستی گفته میشود که به اشتقاق گونه ها از اصول مشترک باور دارد؛ به گونهای کـه همـ ۀ موجودات زنده در سیر قهقرایی تاریخی بـه  موجـودات زنـد ە ابتـدایی میرسـد. در پاسخ به سؤال از چگونگی این دگرگونی، المارک معتقد به توارث صفات اکتسابی بود. تبیین داروین متضمن مفهوم انتخاب طبیعی بود.

 

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر